Blog

Μείνετε ενημερωμένοι

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 12.000€ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων ηλικίας 18-66 ετών

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 119.950.000 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: δεν υπάρχει όριο

Ποσοστό ενίσχυσης: 100%  

Διάρκεια υλοποίησης: 12 μήνες και οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους  για 3 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος.

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Άνεργοι, ηλικίας 18-66 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (∆ΟΥ) και σε περίπτωση προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, να την έχουν διακόψει έως την 31/12/2011.

Από τις 10.000 θέσεις, οι 2.000 αφορούν σε ανέργους νέους ηλικίας 18-29 ετών και οι 8.000 σε ανέργους ηλικίας 30-66 ετών.

 

Το ποσό επιχορήγησης διαμορφώνεται ως εξής:

 • Ως 12.000 ευρώ σε ατομικούς επιχειρηματίες ή μέλη εταιρειών με ποσοστό στο εταιρικό κεφάλαιο πάνω από 51%
 • Ως 9.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/2 του εταιρικού κεφαλαίου
 • Ως 8.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/3  του εταιρικού κεφαλαίου

 

Πριν την υποβολή της αίτησης, πρέπει να έχουν προηγηθεί:

 • η εξατοµικευµένη παρέµβαση
 • η έναρξη νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην αρµόδια ∆ΟΥ, ((από τις 4/7/2019 και µετά) ή οι ενδιαφερόµενοι προβαίνουν σε έναρξη το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου (προέγκριση) και υποβάλλουν στο ΚΠΑ2 όπου ανήκουν, συµπληρωµατική αίτηση ένταξης στο πρόγραµµα εντός της ανωτέρω προθεσµίας.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελµατικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρµανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες  
 2. Νομική, συµβουλευτική, λογιστική υποστήριξη (μέχρι 2.000 € καθ΄όλη τη διάρκεια υλιοποίησης, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηµατικού σχεδίου (μέχρι 500 €), δαπάνες επαγγελµατικής κατάρτισης, συνδροµές σε επιστηµονικά περιοδικά / εφηµερίδες / βάσεις δεδοµένων / επιστηµονικούς διαδικτυακούς κόµβους, κόστος παρακολούθησης ηµερίδων/συνεδρίων. 
 3. ∆απάνες προβολής, δικτύωσης της νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας και
 4. Συµµετοχής σε εκθέσεις
 5. Προµήθεια αναλωσίµων
 6. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηµατία - εταίρων)
 7. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
 8. Αποσβέσεις παγίων

 

Η ηλεκτρονική υποβολή ξεκινά 10/7/2019 και, λήγει αυτόµατα µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεµηθεισών θέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Προδημοσίευση που αφορά την Πρόσκληση του Προγράμματος "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων" 

 

Περιοχή εφαρμογής: Το σύνολο της χώρας.

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κατηγορία Α δικαιούχων: Ενεργειακές Κοινότητες,  όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4513/2018, που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης. Οι Ενεργειακές Κοινότητες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει:

 • κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης μεταξύ των μελών που θα συμμετέχουν στην ενεργειακή κοινότητα να έχει υπογραφεί Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας.
 • κατά την υποβολή του 1ου αιτήματος εκταμίευσης να είναι μέλη του Μητρώου Ενεργειακών Κοινοτήτων του Γ.Ε.ΜΗ του ν. 3419/2005 (ΑΆ 267) και να διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο για τη δράση Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Κατηγορία Β δικαιούχων: Ενεργειακές Κοινότητες, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4513/2018, που έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης  της δράσης και οι οποίες:

 • Είναι μέλη του Μητρώου Ενεργειακών Κοινοτήτων του Γ.Ε.ΜΗ. του Ν. 4513/2018μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης.
 • Έχουν αποκτήσει τουλάχιστον έναν επιλέξιμο για τη δράση κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης επιλέξιμο ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας), κατά την υποβολή του 1ου αιτήματος χρηματοδότησης. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ

Ίδρυση και λειτουργία  Ενεργειακών Κοινοτήτων δίνοντας τη δυνατότητα και παρέχοντας δυναµική σε τοπικές κοινωνίες, ιδιώτες-πολίτες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. ΑΆ & ΒΆ βαθμού), καθώς και σε άλλα νοµικά πρόσωπα να αναπτύξουν επενδυτικά εγχειρήματα συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο:

 • στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τοµέα,
 • στην αντιμετώπισης της ενεργειακής ένδειας,
 • στην προαγωγής της ενεργειακής αειφορίας,
 • στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ενέργειας,
 • στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήµους, καθώς και
 • στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή αναμένεται.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Προδημοσίευση που αφορά την Πρόσκληση του Προγράμματος "Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων"

Περιοχή εφαρμογής: Το σύνολο της χώρας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 40.000.000 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: 200.000 € έως 5.000.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Επιλεξιμότητα δαπανών: από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Διάρκεια υλοποίησης: 30 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (ΓΆ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, 
 • Νέες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (ΓΆ κατηγορίας), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης
 • Υπό σύσταση επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν βεβαίωση χρήσεων γης.για τον προβλεπόμενο τόπο υλοποίησης

 Να έχουν αδειοδοτικά έγγραφα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 3. Μεταφορικά μέσα
 4. Πιστοποίηση συστημάτων, Δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών
 5. Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 6. Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 7. Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
 8. Τεχνική/ Συμβουλευτική Υποστήριξη.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή αναμένεται.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 80% ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II 

 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρειας Ηπείρου

Προϋπολογισμός προγράμματος: 2.300.000€

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: από 5.000€ έως 15.000€

Ποσοστό ενίσχυσης: 80%

Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες από την απόφαση ένταξης 

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί και ατομικές επιχειρήσεις 
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις 
 • Να έχουν συσταθεί πριν τις 1/1/2018.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Προμήθεια Μεταφορά, εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού  
 2. Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
 3. Λογισμικό, δικαιώματα χρήσης (licenses) και Υπηρεσίες υποστήριξης, εγκατάστασης και εκπαίδευσης του προσωπικού 
 4. Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» 
 5. Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για την κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία 
 6. Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή
 7. Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας
 8. Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης
 9. Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας ή Δημιουργία νέας ιστοσελίδας 
 10. Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων

 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: από την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή διαρκεί από 20/6/2019 – 9/9/2019  

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 60% ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους

 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Προϋπολογισμός προγράμματος: 14.000.000€

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: από 500.000€ έως 5.500.000€

Ποσοστό ενίσχυσης: 35% (για επενδυτικές δαπάνες σε πάγια) και 50% (για δαπάνες μισθοδοσίας και αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών και προβολής)

Διάρκεια υλοποίησης: 30 μήνες από την απόφαση ένταξης

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ,  
 • Να περιλαμβάνονται στις Μεσαίες Επιχειρήσεις (ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία, ως προς τα άνω όρια, απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ και ως προς τα κάτω όρια, απασχολεί τουλάχιστον 50 εργαζομένους ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού είναι τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ, 
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας 
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ο.Ε. Ε.Ε., Ατομική, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 [ΚΟΙΝΣΕΠ], όπως ισχύει
 • Να έχουν κλείσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ετήσιες οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Κτιριακές εγκαταστάσεις   
 2. Μηχανήματα – εξοπλισμός   
 3. Άυλα στοιχειά ενεργητικού  
 4. Αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών
 5. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 6. Μισθολογικό κόστος    

 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: η ημερομηνία υποβολής της πρότασης 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή διαρκεί από 2/4/2019 – 28/6/2019  

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Σελίδα 2 από 18