Blog

Μείνετε ενημερωμένοι

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 65% ΓΙΑ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επενδύσεων σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός προγράμματος: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: από 10.000€ έως 350.000€ και έως 500.000€ για συλλογικά σχήματα

Ποσοστό ενίσχυσης: από 40% έως 65 %

 i. 50% για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

ii. 40% για τις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης.

iii. 65% για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους,

Διάρκεια υλοποίησης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 • Οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου. 
 • Επιπρόσθετα, μπορούν να καταστούν δικαιούχοι οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις
 • Υπάρχει συντελεστής βαρύτητας 0,20) για την επιλογή ενός επενδυτικού σχεδίου, η υποβολή του από συλλογικό σχήμα, όπως οργάνωση παραγωγών, ένωση οινοπαραγωγών, διεπαγγελματική οργάνωση ή συνεταιρισμό.
 • Το πρόγραμμα ενίσχυσης των επενδύσεων των οινοποιητικών επιχειρήσεων αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και στο marketing των οινικών προϊόντων. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας, με στρατηγικούς στόχους:

    α) Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με τη βελτίωση της εμπορίας. 

    β) Τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να αναπτυχθούν περαιτέρω οικονομικά.

    γ) Την ενίσχυση συλλογικών σχημάτων. 

 • Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι του προγράμματος είναι:

    α) Η αύξηση του μεριδίου στην αγορά των πιστοποιημένων οίνων (Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε, Ποικιλιακών, ονομασία κατά παράδοση) κατά 5%. 

    β) Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν να ανέρχονται στα 50 σχέδια ετησίως εκ των οποίων τουλάχιστον τα 20 σχέδια να αφορούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τα 5 συλλογικά σχήματα.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή αναμένεται να αρχίσει εντός των επόμενων ημερών!

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 60 % ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίησηπατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τηνβελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέωνπροϊόντων και υπηρεσιών - “Επανεπενδύω στη Θεσσαλία

 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προϋπολογισμός προγράμματος: 10.000.000 €

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: από 80.000 € έως 400.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% μέχρι 60% σε περίπτωση πρόσληψης 1 ΕΜΕ

Διάρκεια υλοποίησης: 2 έτη από την απόφαση ένταξης 

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 • Να έχουν τουλάχιστον 3 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις .(μέχρι 31/12/2018)
 • Να λειτουργούν νόμιμα
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να περιλαμβάνονται στις Μεσαίες ή Μικρές ή πολύ μικρές Επιχειρήσεις (ΜμΕ),  
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: Α.Ε., ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις Κοιν.Σ.Επ., Συνεταιρισμός Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α).
 • Να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Κτιριακές εγκαταστάσεις – μέχρι 50% 
 2. Μηχανήματα – εξοπλισμός – μέχρι 100%
 3. Άυλα στοιχεάι ενεργητικού μέχρι 50% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 50.000 €
 4. Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω αύξησης της χρήσεης ΤΠΕ – μέχρι 100 %
 5. Συμβουλευτικές υπηρεσίες – μέχρι 5 % και σε κάθε περίπτωση μέχρι 15.000 €
 6. Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (στην Ελλάδα και το Εξωτερικό) – μέχρι 20%
 7. Ενισχύσεις καινοτομίας – μέχρι 40%
 8. Δαπάνες προσωπικού (μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού) – μέχρι 20 % και έως 30.000 €

 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: 13/7/2018 

 

 

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 60% ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ – ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Προϋπολογισμός προγράμματος: 6.205.279 €

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: από 25.000 € έως 300.000 € (κατηγορίες Γ1 & 3) και από 50.000 € έως 300.000 € για την κατηγορία Γ2

Ποσοστό ενίσχυσης: 60%

Διάρκεια υλοποίησης: 30 μήνες από την απόφαση ένταξης 

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 • (Γ1) Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών
 • (Γ2) Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις 
 • (Γ3) Υπό σύσταση Επιχειρήσεις
 • Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2015
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)  
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να περιλαμβάνονται στις Μεσαίες ή Μικρές ή πολύ μικρές Επιχειρήσεις (ΜμΕ),  
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: Α.Ε., ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις Κοιν.Σ.Επ., Συνεταιρισμός 
 • Να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 2. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 3. Δαπάνες προσωπικού
 4. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
 5. Παροχή υπηρεσιών (Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-marketplaces), Digital marketing, μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας, καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων.
 6. Προβολής – προώθηση – δικτύωση
 7. Δαπάνες προς τρίτους/  τεχνική και συμβουλευτικά υποστήριξη επιχειρήσεων
 8. Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (μόνο για τις υπό σύσταση και τις νέες επιχειρήσεις)
 9. Προμήθεια αναλώσιμων
 10. Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης ή και πιστοποίησης πρωτότυπου προϊόντος/υπηρεσίας, διασφάλιση ποιότητας

 

Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 % των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.

Αποδεκτοί τρόποι κάλυψης της ίδιας συμμετοχής για νομικά πρόσωπα είναι α) αύξηση κεφαλαίου, β) ανάλωση ειδικών φορολογηθέντων αποθεματικών, γ) εξωτερική χρηματοδότηση (δάνειο από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό οργανισμό).

 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: η ημερομηνία υποβολής της πρότασης 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή διαρκεί από 21/5/2019 – 15/7/2019  

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 60% ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των ΜμΕ της Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019

 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Προϋπολογισμός προγράμματος: 4.000.000 €

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: από 30.000 € έως 300.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: 60 %

Διάρκεια υλοποίησης: 2 έτη από την απόφαση ένταξης 

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), 
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: A.E., ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. και Ατομική Επιχείρηση
 • Να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising)
 • Να έχουν κλείσει 2 τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις κατά την υποβολή της πρότασης
 • Να μην υπερβαίνουν το όριο Deminimis ενισχύσεων για το τρέχον έτος και τα 2 προηγούμενα (200.000 €)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 2. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 3. Δαπάνες προσωπικού
 4. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
 5. Παροχή υπηρεσιών (Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-marketplaces), Digital marketing, μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας, καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων.
 6. Προβολής – προώθηση – δικτύωση
 7. Δαπάνες προς τρίτους/  τεχνική και συμβουλευτικά υποστήριξη επιχειρήσεων

 

Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 % των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.

Αποδεκτοί τρόποι κάλυψης της ίδιας συμμετοχής για νομικά πρόσωπα είναι α) αύξηση κεφαλαίου, β) ανάλωση ειδικών φορολογηθέντων αποθεματικών, γ) εξωτερική χρηματοδότηση (δάνειο από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό οργανισμό).

 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: η ημερομηνία υποβολής της πρότασης 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή διαρκεί από 9/4/2019 – 30/9/2019  

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 60% ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ – ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Προϋπολογισμός προγράμματος: 7.800.000 €

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: από 25.000 € έως 300.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: 60 %

Διάρκεια υλοποίησης: 2 έτη από την απόφαση ένταξης 

 

Γράφει ο απόστολος Χριστοδουλάκης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 • Υπό σύσταση, Νέες Επιχειρήσεις ή να έχουν τουλάχιστον 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις .
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)  
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να περιλαμβάνονται στις Μεσαίες ή Μικρές ή πολύ μικρές Επιχειρήσεις (ΜμΕ),  
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: Α.Ε., ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις Κοιν.Σ.Επ., Συνεταιρισμός 
 • Να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 2. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 3. Δαπάνες προσωπικού
 4. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
 5. Παροχή υπηρεσιών (Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-marketplaces), Digital marketing, μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας, καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων.
 6. Προβολής – προώθηση – δικτύωση
 7. Δαπάνες προς τρίτους/  τεχνική και συμβουλευτικά υποστήριξη επιχειρήσεων
 8. Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (μόνο για τις υπό σύσταση και τις νέες επιχειρήσεις)
 9. Προμήθεια αναλώσιμων
 10. Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης ή και πιστοποίησης πρωτότυπου προϊόντος/υπηρεσίας, διασφάλιση ποιότητας

 

Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 % των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.

Αποδεκτοί τρόποι κάλυψης της ίδιας συμμετοχής για νομικά πρόσωπα είναι α) αύξηση κεφαλαίου, β) ανάλωση ειδικών φορολογηθέντων αποθεματικών, γ) εξωτερική χρηματοδότηση (δάνειο από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό οργανισμό).

 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: η ημερομηνία υποβολής της πρότασης 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή διαρκεί από 2/4/2019 – 30/9/2019  

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Σελίδα 3 από 18