Blog

Μείνετε ενημερωμένοι

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: μέχρι 1.900.000 €  με επιλέξιμος προϋπολογισμό 1.500.000€.για τους Δήμους και 400.000 € για Εμπορικούς Συλλόγους / Επιμελητήρια

Ποσοστό ενίσχυσης: 100%

Διάρκεια υλοποίησης: έως 31/12/2023

  

Γράφει ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Συμμετέχουν αποκλειστικά Σχήματα αποτελούμενα από τους παρακάτω συνεργαζόμενους - φορείς:

 • Σχήμα 1

Δήμος (Δικαιούχος) & οικείος Εμπορικός Σύλλογος (Συνδικαιούχος) ή σε περίπτωση

α. έλλειψης θεσμοθετημένου Εμπορικού Συλλόγου ή /και

β. μη αποδοχής από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο (ΔΣ) της συμμετοχής

του Εμπορικού Συλλόγου ή /και

γ. απουσίας στελέχωσης τουλάχιστον με έναν (1) εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης

εργασίας μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποβολών ήτοι την 29η Ιουνίου 2018.

το Σχήμα 1 αντικαθίσταται από το

 • Σχήμα 2

Δήμος (Δικαιούχος) & οικείο Επιμελητήριο* (Συνδικαιούχος) * Εξαιρούνται τα επιστημονικά επιμελητήρια.

Επίσης θα πρέπει να καλύπτονται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 • η προτεινόμενη εμπορική περιοχή θα πρέπει να βρίσκεται εντός του Δήμου. 
 • να συμμετέχουν τουλάχιστον το 70 % των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων ή το 50% των επιχειρήσεων
 • να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των μελών του σχήματος
 • ο δήμος να πραγματοποιήσει υποχρεωτικά δαπάνες στις κατηγορίες 1,2 και 3
 • ο εμπορικός σύλλογος / Επιμελητήριο να υλοποιήσει δαπάνες στις κατηγορίες 4 και 5

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 • Αναβάθμιση δημόσιου χώρου (π.χ. ανάπλαση πλατειών/περιβάλλοντος χώρου μνημείων, κατεδαφίσεις παλιών κτιρίων ή απαλλοτριώσεις εκτάσεων, αποκατάσταση/ανάδειξη μνημείων)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης (π.χ. free wi-fi)
 • Προμήθειες και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας (συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή παρέμβασης)
 • Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής (π.χ. προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων (π.χ. μεταλλικές, ξύλινες, ομοιόμορφη γραφή) επιγραφών)
 • Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής (π.χ. διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της εμπορικής περιοχής)
 • Δαπάνες για την προετοιμασία του φακέλου της πρότασης έως 4% του επιλέξιμου Π/Υ του Δήμου. Περιλαμβάνονται δαπάνες τεχνικών μελετών, δαπάνη προετοιμασίας φακέλου.
 • Δαπάνες για μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων έως 5% του επιλέξιμου Π/Υ του Δήμου. Περιλαμβάνονται δαπάνες οριστικών μελετών, μελετών εφαρμογής, ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Δήμο & Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον Εμπορικό Σύλλογο.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται  από  29/06/2018 έως 24/9/2018

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κος Τσακός).

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50% ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 150.000.000 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: 50.000 € έως 400.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης: 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

Δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40 % 

 

Γράφει ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης

 

{youtube}-nDOWZaPEFg{/youtube}

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 1. έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 2. διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ 
 3. λειτουργούν ως Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014
 4. λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 5. υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 6. θα πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Περιβάλλον, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Μεταφορικά μέσα
 • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται  από  27/6/2018 μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της (ήτοι 4/6/2018).

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κος Τσακός).

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50% ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΩΣ 200.000 ΕΥΡΩ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός προγράμματος: Αναμένεται

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: από 20.000 € μέχρι 200.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη)

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 • υφιστάμενες και νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας που διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ (αναμένεται σχετικό παράρτημα με τους επιλέξιμους κωδικούς της δράσης)

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 2. Μηχανολογικός εξοπλισμός
 3. Πιστοποίηση ISO
 4. Προβολή - προώθηση
 5. Mentoring-Coaching
 6. Συμβουλευτική υποστήριξη
 7. Πλήρες μισθολογικό κόστος υφιστάμενου και νέου προσωπικού

 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή αναμένεται να αρχίσει εντός των επόμενων ημερών!

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κος Τσακός).

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/ LEADER

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλα τα νησιά και όλους τους Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου, έκτος από την δημοτική κοινότητα της πόλεως Ρόδου.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 1.550.000 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: από 0 € μέχρι 600.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη)

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα. 
 • Ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.
 • Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ

 • Παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία.
 • Σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές.
 • Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Πολιτιστικά / συνεδριακά κέντρα, μουσεία, μύλοι, γεφύρια.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 2. Μηχανολογικός εξοπλισμός
 3. Λοιπός εξοπλισμός
 4. Εξοπλισμός ΑΠΕ
 5. Μελέτες που σχετίζονται με εκτέλεση του έργου 
 6. Διαμόρφωση Χώρων
 7. Δαπάνες για απόκτηση γης
 8. Δαπάνες απαλλοτριώσεων
 9. Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων.
 10. Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης ISO
 11. Ανάπτυξη Λογισμικού
 12. Διαφημιστικές καταχωρήσεις.

 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται  έως και 19/7/2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κος Τσακός).

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/ LEADER

 

Περιοχή εφαρμογής: Το σύνολο των Δήμων Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παπά, Ηράκλειας, Νέας Ζίχνης, Σιντικής και Σερρών εκτός της Πόλης των Σερρών.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 1.150.000,00 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: από 0 € μέχρι 600.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη)

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι Φορείς.
 • Ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.
 • Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ

 • Στήριξη για υποδοµές µικρής κλίµακας (ενδεικτικά: ύδρευση,αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισµού) 
 • Παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία.
 • Σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές.
 • Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Πολιτιστικά / συνεδριακά κέντρα, μουσεία, μύλοι, γεφύρια.
 • Πρόληψη και αποκατάσταση δασών από πυρκαγιές και άλλες καταστροφές.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου και δαπάνες απόκτηση γης
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Εξοπλισμός ΑΠΕ
 • Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου 
 • Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας 
 • Αξιοποίηση διαδικτύου
 • Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων
 • Δαπάνες υποβολής φακέλου και τεχνικής στήριξης κατά την υλοποίηση του έργου

 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται  έως και 16/7/2018

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κος Τσακός).

 


Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/vhosts/christodoulakiscorp.gr/public_html/templates/rt_anacron/html/pagination.php on line 135
Σελίδα 7 από 18