Blog

Μείνετε ενημερωμένοι

Προϋπολογισμός δράσης: 330 εκ. ευρώ €

 

 

Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων.

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:

· Μείωση κύκλου εργασιών 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.

· Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την μείωση του κύκλου εργασιών υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.

· Συσταθείσες επιχειρήσεις εστίασης εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στο πρόγραμμα.

· Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020 και μπαίνουν αυτοδικαίως στο πρόγραμμα.

· Οι επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

 

 

Προϋπολογισμός κάθε αίτησης: 100.000,00 €.

Επιδότηση: 100%

 

 

Επιλέξιμη δαπάνη

Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) δικαιούται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 100.000,00 €. Το ποσό της ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 7% επί του κύκλου εργασιών του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του φορολογικού έτους 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020) / αριθμός ημερών λειτουργίας]*365*7%

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

 

 

Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων:

Στην περίπτωση που δεν αναλωθεί το Κεφάλαιο Κίνησης ως το τέλος της χρονιάς τότε θα ζητηθεί η επιστροφή του. Επίσης το κεφάλαιο κίνησης θα ζητηθεί πίσω εφόσον διαπιστωθεί ότι: α) το ποσό της ενίσχυσης υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών για «αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας», «Λοιπές εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια)» και «ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών» στο έντυπο των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021 (κωδικοί 361,363, 364). β) το άθροισμα του ποσού της χρηματοδότησης που έχει λάβει η επιχείρηση από το πρόγραμμα αλλά και από άλλες δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν απ' την πανδημία υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον κωδικό 367 («Σύνολο Φορολογητέων Εισροών») των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ του έτους 2021.

 

 

Διάρκεια υλοποίησης έργου: 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της εστίασης

Περίοδος Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης:  έως  31 Ιουλίου 2021

Υπεύθυνη επικοινωνίας:  Ναταλία Κατσέλη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105758594 και 6944251806

Προϋπολογισμός δράσης: 60.000.000 €

 

 

Δικαιούχοι

είναι ΜμΕ επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 'Elevate Greece'. 

Επιδοτούνται σχέδια από 5.000 έως 100.000 ευρώ  ενώ το ποσό επιχορήγησης είναι τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους, διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

·         Να λειτουργούν νόμιμα στη ελληνική επικράτεια

·         Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020

·         Να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις

·         Το άθροισμα των εξόδων κεφαλαίου κίνησης 2019 να είναι  ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ

·         Να υπάρχει συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα

·         Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης

·         Ο τομέας καινοτομίας να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.

Προϋπολογισμός κάθε αίτησης: από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ

 

 

 

Επιδότηση: 50 %

 

 

 

 

Επιλέξιμη δαπάνη

Επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις του “Elevate Greece” με ποσό τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019: Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα:

• των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

• των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

• του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους

• Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

 

 

 

Διάρκεια υλοποίησης έργου: Το  καταβληθέν  κεφάλαιο  κίνησης  θα  πρέπει  να  αναλωθεί  εντός  του  2021.  Τούτο  θα  αποδεικνύεται  από  το  έντυπο  Ε3  του  έτους  2021

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: 1/1/2020

Περίοδος Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 16/3/2021 έως 30/9/2021 (ώρα 15.00)

Υπεύθυνη επικοινωνίας:  Ναταλία Κατσέλη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105758594 και 6944251806

Προϋπολογισμός δράσης: 80.000.000 €

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

1.       Να δραστηριοποιούνται με κύριο ΚΑΔ 47.00  56.10, 56.29.20 και 56.30 (όλες οι υποκατηγορίες)

2.       Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019

3.       Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020

4.       Να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες, να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,

5.       Να έχουν ολοκληρώσει (την περίοδο από 18/03/2020 έως και έξι μήνες μετά την έγκριση), την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

·         θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive,

·         θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.

·         θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

6.       Να μην έχουν λάβει επιδοτήσεις deminimis άνω των 200.000 € την τελευταία τριετία.

Προϋπολογισμός κάθε αίτησης: έως 5.000 ευρώ (ή 1500 ευρώ μόνο για αναβάθμιση υφιστάμενου)

Επιδότηση: 100 %

Επιλέξιμη δαπάνη

1.       Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)

2.       Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)

3.       Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)

4.       Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)

5.       Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Διάρκεια υλοποίησης έργου: 6 ΜΗΝΕΣ

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: 18/3/2020

Περίοδος Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 22/2/2021

Υπεύθυνη επικοινωνίας:  Ναταλία Κατσέλη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105758594 και 6944251506

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 4.000.000 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: 5.000€ έως 15.000 € 

Ποσοστό ενίσχυσης: 100%

Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης: 4 μήνες από την ημερομηνία απόφασης 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: 17/2/2020

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες: 

 1. να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κρήτης συμπεριλαμβανομένων των περιοχών ΣΒΑΑ,
 2. να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής τους πρότασης
 3. να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρης διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,(δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2017) 
 4. να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε, ατομικές  επιχειρήσεις    

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • το σύνολο των ΚΑΔ (μεταποίησης, κατασκευής, επισκευής, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τουρισμός) εκτός από την πρωτογενή παραγωγή και το χονδρικό/λιανικό εμπόριο που σχετίζονται με αυτή καθώς και η εστίαση. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 • Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, 
 • Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές  (Desktop/Laptop), 
 • Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scanners, printers, bar code readers κλπ)
 • Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες
 • Λογισμικά γραφείου (antivirus, ERP, CRM κλπ)
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδας, e-shop, 
 • Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media)
 • Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ
 • Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος 
 • Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται  από 12/3/2020 έως 12/5/2020

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 40% ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν γεωργικό στην Περιφέρεια Αττικής

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η περιφέρεια Αττικής εκτός της ΠΕ Νήσων

Προϋπολογισμός προγράμματος: 3.720.000 €

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: 100.000 € Έως 599.999 €

Ποσοστό ενίσχυσης: 40%

Διάρκεια υλοποίησης: σύμφωνα με την απόφαση ένταξης και  πάντα εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ

Επιλεξιμότητα δαπανών: από την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
 • Γάλα
 • Αυγά
 • Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα Ζώα
 • Ζωοτροφές
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 • Οίνος
 • Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
 • Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 • Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων και σφαγείου. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.
 • ∆ιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 
 • Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού.
 • Αγορά καινούριων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων ειδικού τύπου που απαιτούνται, κατά περίπτωση, από τις αρμόδιες αρχές για τη μεταφορά προϊόντων.
 • Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP).
 • ∆απάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικά, συστήματα ασφαλείας).
 • Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
 • Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

 

Η ηλεκτρονική υποβολή διαρκεί από 26/7/2019 έως 22/11/2019

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Σελίδα 1 από 18