Blog

Μείνετε ενημερωμένοι

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 55% ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΙΠΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (CLUSTERS)

Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 100.000.000 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: 250.000 € 

Ποσοστό ενίσχυσης: επιδότηση 20% – 55% ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: από την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης

Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης: Σύμφωνα με τον εκάστοτε απόφαση υπαγωγής με δυνατότητα παράτασης έως 3 έτη.

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 • Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι φορείς διαχείρισης επιχειρηματικών συστάδων (cluster), δηλαδή δικτύων επιχειρήσεων, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί έρευνας και ανάπτυξης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.), που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο και έχουν θεματική εστίαση. Οι επιχειρηματικές συστάδες διευθύνονται και συντονίζονται από φορέα διαχείρισης με νομική προσωπικότητα.
 • Στις επιχειρηματικές συστάδες που υπάγονται στο παρόν καθεστώς πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον:
 1. έξι (6) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης, ή 
 2. τέσσερις (4) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια, που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της επικράτειας
 • Οι επιχειρήσεις - μέλη του φορέα διαχείρισης πρέπει να είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
 • Οι φορείς διαχείρισης πρέπει να είναι επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
 • Εμπορική εταιρεία, Συνεταιρισμός, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή Κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, υπό ίδρυση επιχειρήσεις, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες σύστασής εντός της
 • προθεσμίας η οποία τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 
 • Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας, 
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης
 • Μισθολογικό κόστος 
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές, νομικές, λογιστικές Υπηρεσίες 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 31/1/2019

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κος Τσακός)

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 55% ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 6.600.000 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: 300.000 έως 1.200.000€

Ποσοστό ενίσχυσης: 55 %

Διάρκεια υλοποίησης: 3 έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Ως Δικαιούχος Φορέας » χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα που θα διαχειριστεί τον συνεργατικό 

σχηματισμό  καινοτομίας και η οποία έχει εξασφαλίσει και μπορεί να τεκμηριώσει:

α) πως παρέχει ή μεταφέρει υπηρεσίες - γνώση στις επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς του συνεργατικού σχηματισμού,

β) πως η ως άνω παροχή η μεταφορά υπηρεσιών γνώσεων αφορά σε τουλάχιστον πέντε (5) μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες συμμετέχουν στον συνεργατικό σχηματισμό

γ) την συμμετοχή στον συνεργατικό σχηματισμό τουλάχιστον ενός οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσης

δ)  οι  ως  άνω  συνεργαζόμενες  ΜΜΕ  κατά  50%  δραστηριοποιούνται  σε  επιλέξιμους  τομείς  του 

συνεργατικού σχηματισμού  

ε) την νομιμοποίησή του  ως οντότητα, σωρρευτικά.

2. Ανεξάρτητα μέρη – εταίροι τα οποία δύνανται να αποτελούν συντονιστές φορείς στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, δύνανται να είναι οι παρακάτω φορείς:

 • Επιχειρήσεις: υφιστάμενες, καινοτόμες, νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες  επιχειρήσεις
 • Λοιποί φορείς: επιμελητήρια, σύνδεσμοι και ενώσεις επιχειρήσεων, οργανισμοί έρευνας και διάδοσης  γνώσεων, σωματεία  και μη  κερδοσκοπικές  οργανώσεις,  συναφείς  οικονομικοί παράγοντες

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 1. Δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο
 2. Δαπάνες καινούριου εξοπλισμού
 3. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
 4. Λειτουργικές δαπάνες (Δαπάνες προσωπικού, Πρόσθετα έξοδα και λοιπές λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες

 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται  από  9/10/2018 έως 11/1/2019

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50% ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Ψηφιακό Άλμα

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: 55.000€ έως 400.000 € 

Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης: 18 μήνες από την ημερομηνία απόφασης 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

Δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40 % 

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες: 

 1. λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε, ατομικές  επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)
 2. έχουν κλείσει μέχρι 31/12/2017 2 τουλάχιστον χρήσεις
 3. διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 4. μπορούν να μεταβούν σε υψηλότερη ψηφιακή βαθμίδα από την αρχική σύμφωνα με το σχετικό ερωτηματολόγιο.
 5. κατέχουν τουλάχιστον το 60% της ιδιωτικής συμμετοχής
 6. λειτουργούν νόμιμα
 7. εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • το σύνολο των ΚΑΔ εκτός από την πρωτογενή παραγωγή και το χονδρικό/λιανικό εμπόριο που σχετίζονται με αυτή καθώς και η εστίαση.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 • εξοπλισμός ενσύρματου και ασύρματου δικτύου, 
 • ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
 • εξοπλισμός γραφείου (projectors, scanners, printers, bar code readers κλπ)
 • λογισμικά γραφείου (antivirus, ERP, CRM κλπ)
 • αναβάθμιση/ανάπτυξη ιστοσελίδας, e-shop, ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών
 • υπηρεσίες hosting, social media marketing
 • σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται από 11/06/2018 έως 17/9/2018

Μετά τη 2η τροποποίηση η καταληκτική ημερομηνία μετατίθεται στις 31/10/2018.

Νέα καταληκτική ημερομηνία στις 15/11/2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κος Τσακός).

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50% ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Ψηφιακό Βήμα

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: 5.000€ έως 50.000 € 

Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης: 12 μήνες από την ημερομηνία απόφασης 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

Δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% 

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες: 

 1. λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε, ατομικές  επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)
 2. έχουν κλείσει μέχρι 31/12/2017 2 τουλάχιστον χρήσεις
 3. διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 4. μπορούν να μεταβούν σε υψηλότερη ψηφιακή βαθμίδα από την αρχική σύμφωνα με το σχετικό ερωτηματολόγιο.
 5. κατέχουν τουλάχιστον το 60% της ιδιωτικής συμμετοχής
 6. λειτουργούν νόμιμα
 7. εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • το σύνολο των ΚΑΔ εκτός από την πρωτογενή παραγωγή και το χονδρικό/λιανικό εμπόριο που σχετίζονται με αυτή καθώς και η εστίαση.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 • εξοπλισμός ενσύρματου και ασύρματου δικτύου, 
 • ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
 • εξοπλισμός γραφείου (projectors, scanners, printers, bar code readers κλπ)
 • λογισμικά γραφείου (antivirus, ERP, CRM κλπ)
 • αναβάθμιση/ανάπτυξη ιστοσελίδας, e-shop, ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών
 • υπηρεσίες hosting, social media marketing
 • σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται από 11/06/2018 έως 17/9/2018

Μετά τη 2η τροποποίηση η καταληκτική ημερομηνία μετατίθεται στις 31/10/2018.

Νέα καταληκτική ημερομηνία στις 15/11/2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κος Τσακός).

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/ LEADER

 

Περιοχή εφαρμογής: Επιλεγμένοι Δήμοι στις Περιφερειακές ενότητες Αρκαδίας, Αργολίδας και Λακωνίας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 2.363.600 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: από 0 € μέχρι 600.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη)

Επιλεξιμότητα δαπανών: από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 

Γράφει ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα, 
 • Ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.
 • Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ

 • Στήριξη  για  υποδομές  μικρής  κλίμακας  (ενδεικτικά: ύδρευση,  αποχέτευση, οδοποιία  εντός  οικισμού)
 • Παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία.
 • Σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές.
 • Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Πολιτιστικά / συνεδριακά κέντρα, μουσεία, μύλοι, γεφύρια.
 • Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
 • Πρόληψη και αποκατάσταση  δασών  και  δασικών  εκτάσεων  από  πυρκαγιές  και  άλλες  φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 2. Μηχανολογικός εξοπλισμός
 3. Λοιπός εξοπλισμός
 4. Εξοπλισμός ΑΠΕ
 5. Μελέτες που σχετίζονται με εκτέλεση του έργου 
 6. Διαμόρφωση Χώρων
 7. Δαπάνες για απόκτηση γης
 8. Δαπάνες απαλλοτριώσεων
 9. Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων.
 10. Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης ISO
 11. Ανάπτυξη Λογισμικού
 12. Διαφημιστικές καταχωρήσεις.

 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται  από 14/5/2018 έως και 14/9/2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κος Τσακός).

 

Σελίδα 6 από 18