Blog

Μείνετε ενημερωμένοι

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 100%

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

·         Να έχουν ως κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ

·         Να έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020

·         Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης.

·         Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014

·         Να υποβάλλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Από 500 ευρώ έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τα έσοδα του 2019

·         Επιχορήγηση 2.000 ευρώ

0 =< Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 20.000 ευρώ

·         Επιχορήγηση 1.500 ευρώ

20.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 40.000 ευρώ

·         Επιχορήγηση 1.000 ευρώ        

40.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 60.000 ευρώ       

·         Επιχορήγηση 500 ευρώ

60.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019     

 

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.     

Επιλέξιμες δαπάνες


·         Η/Υ

·         laptops

·         routers

·         web κάμερες

·         μικρόφωνα

·         ακουστικά

·         ηχεία

·         συστήματα τηλεδιάσκεψης

·         scanners/πολυμηχανήματα

·         οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής


Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα όρια επιχορήγησης.

 

Ενδεικτικά δεν είναι επιλέξιμες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers, πάσης φύσεως λογισμικά (πέραν των απαραίτητων λογισμικών για τη βασική λειτουργία των Η/Υ και laptops), συνδρομές σε βάσεις δεδομένων.

Διάρκεια υλοποίησης: 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, ενώ η ολοκλήρωση της επένδυσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το τέλος του 2021.

Ημερομηνία  έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: 1/6/2021

 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ: Έναρξη 16/6/2021 και ώρα 13:00 - Λήξη: 30/07/2021 και ώρα 15:00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 16.000.000 €

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 100%

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με:

1.       Κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα ένα εκ των ΚΑΔ (σύμφωνα με το Ε3 2019):

93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)

93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής

93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ

93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

·         Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2019

·         Το συνολικό ποσό επιδοτήσεων που έχει λάβει η επιχείρηση και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτή με βάση το πλαίσιο DE MINIMIS δεν δύναται να υπερβαίνει τα 200.000 € την τριετία 2019-2021

·         Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός τους έτους 2019 ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο ανηγμένο άθροισμα.

·         Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης

·         Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis).

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

1. Ενοίκια επαγγελματικού χώρου.

2. Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ.

3. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ.)

4. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.).

5. Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών.

6. Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου).

7. Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Έως 18.000 ευρώ ανά ωφελούμενη επιχείρηση.

Το κατ' αποκοπή ποσό αφορά στο 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 2019 και αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της.

 

Διάρκεια υλοποίησης: Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί έως 6 μήνες από την απόφαση ένταξης.

Ημερομηνία  έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: 1/4/2021

 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ: Έναρξη 31/05/2021 και ώρα 12:00 - Λήξη: Παρασκευή 28/07/2021 και ώρα 17:00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 330.000.000 €

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 100%

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιχειρήσεις Εστίασης με:

1.       Μείωση του κύκλου εργασιών της άνω του 30% κατά το 2020, σε σύγκριση με το 2019

2.       Κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα ένα εκ των ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Πρόσκληση (56.10, 56.21, 56.29.20, 56.30)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

·         Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020

·         Το συνολικό ποσό επιδοτήσεων που έχει λάβει η επιχείρηση και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτή με βάση το προσωρινό πλαίσιο δεν δύναται σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 1.800.000 ευρώ.

·         Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους  επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της Σώρευσης

·         Η ανάλωση του κεφαλαίου αποδεικνύεται βάσει των παρακάτω κωδικών που υπάρχουν στα έντυπα ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.:

ü  361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας

ü  363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και

ü  364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών

·         Το ποσό κεφαλαίου κίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των 3 κωδικών που αναφέρονται παραπάνω καθώς η διαφορά θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

·         Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων από την παρούσα Δράση και τις αναφερόμενες Δράσεις των ΠΕΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.

 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις, η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 € ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ).

1.       Επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη πριν το 2019 δικαιούνται κατά μέγιστο ποσοστό 7% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019,

2.       Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020, δικαιούνται ποσοστό 7% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020) όπως υπολογίζεται.

Συγκεκριμένα ο ανηγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020) υπολογίζεται ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019 ή 2020) δια των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019 ή 2020) επί 365 ή 366 αντιστοίχως.

 

Διάρκεια υλοποίησης: Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί έως 31.12.2021.

 

Ημερομηνία  έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: 1/4/2021

 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ: Έναρξη 14/05/2021 και ώρα 10:00 - Λήξη: Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 15:00

Προϋπολογισμός δράσης: 330 εκ. ευρώ €

 

 

Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων.

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:

· Μείωση κύκλου εργασιών 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.

· Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την μείωση του κύκλου εργασιών υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.

· Συσταθείσες επιχειρήσεις εστίασης εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στο πρόγραμμα.

· Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020 και μπαίνουν αυτοδικαίως στο πρόγραμμα.

· Οι επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

 

 

Προϋπολογισμός κάθε αίτησης: 100.000,00 €.

Επιδότηση: 100%

 

 

Επιλέξιμη δαπάνη

Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) δικαιούται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 100.000,00 €. Το ποσό της ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 7% επί του κύκλου εργασιών του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του φορολογικού έτους 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020) / αριθμός ημερών λειτουργίας]*365*7%

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

 

 

Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων:

Στην περίπτωση που δεν αναλωθεί το Κεφάλαιο Κίνησης ως το τέλος της χρονιάς τότε θα ζητηθεί η επιστροφή του. Επίσης το κεφάλαιο κίνησης θα ζητηθεί πίσω εφόσον διαπιστωθεί ότι: α) το ποσό της ενίσχυσης υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών για «αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας», «Λοιπές εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια)» και «ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών» στο έντυπο των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021 (κωδικοί 361,363, 364). β) το άθροισμα του ποσού της χρηματοδότησης που έχει λάβει η επιχείρηση από το πρόγραμμα αλλά και από άλλες δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν απ' την πανδημία υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον κωδικό 367 («Σύνολο Φορολογητέων Εισροών») των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ του έτους 2021.

 

 

Διάρκεια υλοποίησης έργου: 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της εστίασης

Περίοδος Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης:  έως  31 Ιουλίου 2021

Υπεύθυνη επικοινωνίας:  Ναταλία Κατσέλη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105758594 και 6944251806

Προϋπολογισμός δράσης: 60.000.000 €

 

 

Δικαιούχοι

είναι ΜμΕ επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 'Elevate Greece'. 

Επιδοτούνται σχέδια από 5.000 έως 100.000 ευρώ  ενώ το ποσό επιχορήγησης είναι τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους, διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

·         Να λειτουργούν νόμιμα στη ελληνική επικράτεια

·         Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020

·         Να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις

·         Το άθροισμα των εξόδων κεφαλαίου κίνησης 2019 να είναι  ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ

·         Να υπάρχει συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα

·         Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης

·         Ο τομέας καινοτομίας να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.

Προϋπολογισμός κάθε αίτησης: από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ

 

 

 

Επιδότηση: 50 %

 

 

 

 

Επιλέξιμη δαπάνη

Επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις του “Elevate Greece” με ποσό τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019: Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα:

• των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

• των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

• του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους

• Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

 

 

 

Διάρκεια υλοποίησης έργου: Το  καταβληθέν  κεφάλαιο  κίνησης  θα  πρέπει  να  αναλωθεί  εντός  του  2021.  Τούτο  θα  αποδεικνύεται  από  το  έντυπο  Ε3  του  έτους  2021

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: 1/1/2020

Περίοδος Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 16/3/2021 έως 30/9/2021 (ώρα 15.00)

Υπεύθυνη επικοινωνίας:  Ναταλία Κατσέλη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105758594 και 6944251806

Σελίδα 1 από 19